NAKÚPTE PO TELEFÓNE:

Zásady ochrany osobných údajov

Vážení užívatelia,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. 

Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám. 

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám. 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu pošlite email na: info@kvetinarstvojavorka.sk.


OBSAH

1.    Kto je správca vašich osobných údajov? 

2.    Aké vaše osobné údaje spracúvame? 

3.    Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 

4.    Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 

5.    Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 

6.    Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 

7.    Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

I. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť Luxury flowers Javorka 2 s. r. o.

II. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? 

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby. 

 • Základné identifikačne údaje – Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska,  dodacia adresa. Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookies.
 • Sociodemografické údaje – dátum narodenia.
 • Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, sociálnych sietí, chatu, SMS správ. 

III. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ? 

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve na webe, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. 
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. 

IV. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS? 

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti: 

 • Ponuka produktov a služieb – ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ, posielania newslettera alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru.
 • automatizované spracúvanie osobných údajov – s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám.
 •   prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov – s využívanými produktmi a službami. 

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať. 

V. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. 
Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. 
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. 

VI. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI? 

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 VII. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 

PRÁVO NA OPRAVU

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. 

PRÁVO NA VÝMAZ (BYŤ ZABUDNUTÝ)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť  má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. 
Právo na obmedzenie spracovania 
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať. 
Právo na prenositeľnosť údajov 
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie 
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov 
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

KDE MÔŽEM PRÁVA UPLATNIŤ?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to poslaním e-mailu na adresu: info@rpb.sk , alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na korešpondenčnú adresu: Veľký Lég , 93037 Lehnice.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. 

ZA AKÝ ČAS MÔŽETE OČAKÁVAŤ ODPOVEĎ?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať. 

VIII. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme. 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? 

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať. 
 • Komu odvolanie podávate. 
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť. 
 • Váš vlastnoručný podpis.
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. 
 • omu odvolanie podávate.