NAKÚPTE PO TELEFÓNE:

Obchodné podmienky

2120111675Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

  1. Týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Luxury flowers Javorka 4 s. r. o.,Bazová 2 1102/2 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO:53272676 ,DIČ:2121326328 , Zapísanú v obch.reg.: okr.súdu BA1, Odd: Sro, Vložka:147412/B (ďalej len “predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového portálu www.kvetinarstvojavorka.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
  2. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
  3. V prípade, že predávajúci  a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

  1. „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.kvetinarstvojavorka.sk (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).
  2. „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).
  3. „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portáluwww.kvetinarstvojavorka.sk  (ďalej len „tovar“).
  4. „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

a)     dodať príjemcovi  tovar v dohodnutom množstve a kvalite,

b)     umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.

2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

a)     zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,

b)     nepoškodzovať dobré  meno a povesť predávajúceho,

c)     úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke  a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

Článok 5

Objednávka

1. Kupujúci má možnosť si vybrať  tovar na internetovom portály www.kvetinarstvojavorka.sk  , ktorý určí na doručenie príjemcovi.

2. Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi:

a)     vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,

b)     vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,

c)     vyberie spôsob doručenia tovaru,

d)     vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási ako registrovaný zákazník,

e)     potvrdí objednávku,

f)     zrealizuje platbu za objednaný tovar.

3. Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne  zadaných údajov vznikne. Tým pádom nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov.

4. Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

5. Donáška zadarmo sa vzťahuje na objednávku kytice nad 25eur. Pre ostatné produkty z ponuky – je účtovaná doprava 5€. Neplatí to však v prípade objednávky napr. kytica + dekorácia, vtedy je donáška zadarmo.

Článok 6

Zrušenie objednávky

1. Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 5, bod. 4 VOP.

2. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 12 hodín pred zrealizovaním doručenia. V tomto prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 35 EUR. Po tomto čase už nebude možné objednávku zrušiť a peniaze vrátiť.

3. Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu: info@kvetinarstvojavorka.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0948 009 008

4. Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.

5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.kvetinarstvojavorka.sk  .

6. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.

7. Kupujúci má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní (táto možnosť sa nevzťahuje na vybraný tovar, ktorý vzhľadom na svoje vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a  § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno pri takomto tovare od kúpnej zmluvy odstúpiť.)

Článok 7

Dodacie podmienky

1. Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:

a) Kuriér Bratislava

b) Osobný odber na predajni Bratislava – Aupark Shopping park

c) Kuriér celá Slovenská republika, Česká republika

2. Objednávky objednané najneskôr do 15.00 hod. s miestom doručenia Bratislava, môžu byť doručené v ten istý deň.

3. Objednávky objednané do 15.00 hod. s miestom doručenia mimo Bratislavu, môžu byť doručené najskôr až v nasledujúci deň, pokiaľ však takýto deň nepripadne na piatok,nedeľu,  štátny sviatok alebo deň po štátnom sviatku.

4. Objednávky sú doručované od pondelka do piatku a to od 10:00 hod.  do  20:00 hod. Objednávky doručované sobotu a nedelu sú len v Bratislave od 9:00-20:00

5. Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len orientačné a predávajúci nezodpovedá za  prípadné časové oneskorenie doručenia tovaru. V záujme predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas.

6. Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby.

Článok 8

Platba

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar prostredníctvom:

a) Platba prostredníctvom platobnej brány Besteron (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

b) Na predajni Aupark shopping park v Bratislave na adrese Einsteinová 18 .

Článok

Reklamácie

1. Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.

2. Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na telefónnych číslach: 0949 009 008 / 0911 294 881 alebo musí byť doručená e-mailom na adresu: info@kvetinarstvojavorka.sk

3. Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 dní od doručenia tovaru. Vzhľadom k tomu, že kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.

4. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.

5. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

6. Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

Článok 10

Záruka

  1. Na kvety(zakonzervované) poskytuje predávajúci záruku 14 dní od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.

2. Na medvedíkov z ruží predavajúci poskytuje záruku 2 roky od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.

3. Na biosféry predavajúci poskytuje záruku 14 dní od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.

 

Článok 11

Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou.

2. Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok 12

Zodpovednosť

1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených  údajov v objednávkovom formulári. Upozorňujeme, že nákup alkoholických produktov je umožnený iba osobám starším ako 18 rokov. 

2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa  ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.

3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.

4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.

5. V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni dani deň , v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez  predchádzajúceho upozornenia tovar predať.

6. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.

7. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom  s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.

8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie  tovaru zavinené kuriérskou službou.

9. Predávajúci neručí za kvety zmrznuté pri transporte.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.kvetinarstvojavorka.sk

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú  účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).

3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4. Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné zaslaním mailu na info@kvetinarstvojavorka.sk

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.1.2021.

V Bratislave  dňa 10.10.2023